انواع بیمه پاسارگاد

بیمه عمر و سپرده گذاری

یک پس انداز طلایی و ممتاز ترین گزینه براي کساني است که با نگرش درست نگران آينده خود و خانواده خود هستند.

از کار افتادگی

اگر بیمه شده دچار از کار افتادگی شود بیمه تمامی حق بیمه را به وی پرداخت کرده و بیمه شونده میتواند غرامت دریافت نماید

سرمایه زندگی

بیمه پاسارگاد با بیش ار ده سال افتخار آفرینی و با سرمایه گذاری ایمن و مطمئن می تواند آرامش و آسایش زندگی شما را تضمین کند

درمان تکمیلی

یکی از ویژگی های مهم و اساسی بیمه درمانی است که بیمه شونده بدون متقبل شدن هزینه سنگین میتواند مورد معالجه و بهبودی قرار گیرد

وام

شما با پس انداز در بیمه عمر میتوانید در مواقع ضروری تا 90 درصد ارزش بازخرید اندوخته وام دریافت کنید

سرمایه فوت

اولا بیمه شده را از خطر فوت بیمه می کند و مازاد مبالغ واریزی را سرمایه گذاری می نماید

تعرفه های بیمه

ویژه

تـعـرفه اول

50/000تومان
 • پوشش فوت طبیعی تا سقف 15 میلیون تومان
 • پوشش فوت حادثه تا سقف 60 میلیون تومان
 • پوشش هزینه های پزشکی تا سقف 4 میلیون و پانصد هزار تومان در هر سال
 • پوشش بیماری های خاص تا سقف 4 میلیون و پانصد هزار تومان
ویژه

تـعـرفه دوم

100/000تومان
 • پوشش فوت طبیعی تا سقف 30 میلیون تومان
 • پوشش فوت حادثه تا سقف 120 میلیون تومان
 • پوشش هزینه های پزشکی حادثه تا سقف 9 میلیون تومان
 • پوشش بیماری های خاص تا سقف 9 میلیون تومان
ویژه

تـعـرفه سوم

150/000تومان
 • پوشش فوت طبیعی تا سقف 45 میلیون تومان
 • پوشش فوت حادثه تا سقف 180 میلیون تومان
 • پوشش هزینه ای پزشکی حادثه تا سقف 13 میلیون و پانصد هزار تومان
 • پوشش بیماریهای خاص تا سقف 13 میلیون و پانصد هزار تومان
ویژه

تـعـرفه چهارم

200/000تومان
 • پوشش فوت طبیعی تا سقف 60 میلیون تومان
 • پوشش فوت حادثه تا سقف 240 میلیون تومان
 • پوشش هزینه های پزشکی حادثه تا سقف 18 میلیون تومان
 • پوشش بیماری های خاص تا سقف 18 میلیون تومان

اخبار

نماد اعتماد